Ambrózyho dni 2023

Pridané: štvrtok, 27. apríl 2023 13:31

Akcia bude zdokumentovaná na účely prezentácie a propagácie pracoviska - Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.,  detašované  pracovisko Arborétum Mlyňany SAV - na webovom sídle organizácie a v médiách.

Za správnosť textu zodpovedá koordinátor podujatia Bc. Sylvia Straková