Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 21,1 °C
Vietor: S 0,3 m/s

Aktualizované: 15.07.2024 00:26

História počasia

Web kamera

webkamera


Veda a výskum v Arboréte Mlyňany SAV

Výskumná činnosť Oddelenia dedrobiológie je v súčasnosti zameraná na nasledovné oblasti: 

Introdukčný a aklimatizačný proces drevín

 • vytváranie databázy súčasného genofondu zbierok a spracovávanie dostupných materiálov o pôvode introdukovaných drevín, sledovanie fyziologických procesov počas adaptácie a aklimatizácie (využitie meteorologických údajov),
 • šúdium fenológie vybraných taxónov drevín
 • spolupráca s Oddelením genofondu pri realizácii Index Seminum (kontakt s partnerskými inštitúciami, objednávanie semien, zostavovanie a ponuka vlastného zoznamu semien).

Ekofyziologický výskum drevín

 • interakcia drevín s endofytickými hubami ako prostriedok pre zlepšenie ich suchovzdornosti (model duba červeného (Quercus rubra L.))
 • fyziologické predpoklady pre maximalizáciu produkcie fytomasy energetických drevín (Populus sp., Salix sp.) v oblastiach náchylných na sucho a extrémne teploty
 • možnosti regulácie invázneho agátu bieleho (Robinia pseudoacacia L.) allelochemikáliami konkurenčných drevín
 • ekologické a sociologické aspekty nekontrolovaného šírenia sa invázneho pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ) v meste Nitra
 • princípy prechodu drevín k inváznemu správaniu sa (model gledíčie trojtŕňovej (Gleditsia triacanthos L.))

Biotechnologické metódy

 • využitie metódy in vitro pri rozmnožovaní okrasných drevín – ťažko množiteľných, perspektívnych, ohrozených (optimalizácia kultivačných podmienok),
 • hodnotenie procesu regenerácie (morfologické znaky regenerantov a ich genotypová stabilita) a adaptability regenerantov pri rozmnožovaní okrasných rastlín metódou in vitro,
 • stanovenie vybraných druhov farmakologicky účinných látok v niektorých druhoch magnólií a využitie rastlinných biotechnológií na produkciu týchto rastlín,
 • súčasnú genobanku pletivových kultúr v Arboréte Mlyňany SAV tvoria: Magnolia xsoulangeana, Magnolia liliiflora, Lavandula officinalis, Myrtus communis, Musa nana, Cortaderia selloana, Stevia rebaudiana, 18 kultivarov Rhododendron x hybridum  a 3 kultivary Syringa vulgaris, Paeonia suffruticosa, Cornus kousa, Pieris floribunda.

 


Na vedeckom oddelení sa uskutočňuje tiež pedagogická činnosť v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (praktické cvičenia z dendrológie) a s Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (praktické cvičenia z biotechnológií a terénne práce z botaniky). K pedagogickým aktivitám oddelenia patrí aj ponuka odborných prednášok na vybrané témy pre študentov stredných škôl a univerzít.