Knižnica Arboréta Mlyňany SAV v minulosti

Začiatok budovania knižnice je úzko spojený so vznikom Arboréta Mlyňany.

Gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi bol vyštudovaný právnik, avšak svoju veľkú záľubu našiel tiež v botanike, ktorej sa venoval od mladosti. Najstaršie knižné publikácie, ktoré v arboréte zostali po krátkom pobyte nemeckej posádky a prechode sovietskej armády, predstavujú len zlomok pôvodnej zbierky grófa Migazziho. Našťastie sa však zachovali niektoré staršie publikácie z odbornej záhradníckej literatúry, početné slovníky a beletria vo francúzskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku. Z pôvodnej Ambrózyho knižnice sa súpis vtedajšej zbierky neuchoval, preto ju dnes nemožno zhodnotiť.

 Po II. svetovej vojne sa arborétum dostalo pod správu Univerzity Komenského a nastal čas k opätovnej obnove knižnice.

Zásadná zmena prišla v roku 1953, kedy inštitúcia prešla pod správu Slovenskej akadémie vied. Obdobie rokov 1953-1992 sa vyznačovalo podstatným rozšírením knižničného fondu. Nákup základnej botanickej literatúry najmä z vedných disciplín fytogeografia, systematika, ekológia, genetika, fyziológia a fytopatológia pokryl nároky vedecko-výskumných pracovníkov na literárne zdroje.

Zo zahraničnej literatúry prevládali sovietske publikácie, ale značné zastúpenie mali aj publikácie zo Západnej Európy a USA.

 

    Gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi