Dr.h.c.doc.Ing. František Benčať, DrSc. sa narodil v Kozárovciach 18. septembra 1929. V rokoch 1948-1952 študoval odbor lesné inžinierstvo Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach.

V období rokov 1951–1952 pôsobil ako asistent na Ústave dendrológie a fytocenológie VŠPLI v Košiciach a v rokoch 1952–1954 na Ústave dendrológie a fytocenológie Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene.

Dňa 16. apríla 1954 sa stal externým riaditeľom a od 16. augusta 1954 až do 31. decembra 1989 pracoval vo funkcii riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV.

Svoju kandidátsku dizertačnú prácu „Rozšírenie gaštana jedlého a jeho stanovištné podmienky na Slovensku“ obhájil na Vysokej škole zemědelské (VŠZ) v Brne v roku 1960. V roku 1969 habilitoval na docenta v odbore dendrológia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej prácou „Introdukcia drevín a jej výsledky v hlavných dendrologických objektoch Západoslovenského kraja“. Doktorskú dizertačnú prácu „Introdukcia drevín v prírodných podmienkach Slovenska“ predložil v roku 1983 na VŠLD vo Zvolene a v roku 1984 získal titul DrSc.

Jeho vedecké a medzinárodné aktivity ocenili 27. júna 1990 čestným doktorátom (Dr.h.c.) na Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem (Universitas Horticulturae et Industriae Alimentariae) v Budapešti.

Je zostavovateľom dodnes neprekonanej práce o výsledkoch introdukcie cudzokrajných drevín na Slovensku „Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania“, za ktorú získal viaceré ocenenia. Spolu s Danielom Kovalonským znovu oživili proces introdukcie cudzokrajných drevín do podmienok Slovenska v Arboréte Mlyňany SAV expedíciou do Číny v roku 1960.

František Benčať bol činný ako predseda Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a podpredseda Československej botanickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Neoceniteľné boli jeho osobné kontakty s vedúcimi pracovníkmi v popredných botanických inštitúciách doma aj v zahraničí. Zomrel 17. januára 2010.