Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 7,3 °C
Vietor: VJV 0,9 m/s

Aktualizované: 23.04.2024 22:01

História počasia

Web kamera

webkamera


Z histórie výskumu v Arboréte Mlyňany

Počiatky výskumnej činnosti v Arboréte Mlyňany možno datovať vlastne už od jeho založenia a cieľavedomého budovania ako prvej zbierky vždyzelených drevín v strednej Európe. Tento unikátny projekt introdukcie najmä vždyzelených drevín začal realizovať v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, ktorý napriek tomu, že mal právnické vzdelanie, bol vyzbrojený aj  množstvom znalostí z prírodovedných disciplín, predovšetkým dendrológie a botaniky, ale aj fytogeografie a klimatológie. Jeho záhradnícke a dendrologické vedomosti ocenili aj významní dendrológovia tých čias ako Dr. Camillo K. Schneider a gróf Arnošt E. Silva-Tarouca.

Úplne iný charakter nadobudla vedecko-výskumná činnosť po roku 1951, kedy bolo Arborétum Mlyňany vyhlásené za prírodnú rezerváciu a stalo sa samostatným vedeckým ústavom Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity. S týmto obdobím je spojená prítomnosť takých osobností v Arboréte Mlyňany ako boli Dr. Gejza Steinhübelprof. František Nábělek. V roku 1953 preberá Arborétum Mlyňany Slovenská akadémia vied a začína sa intenzívny rozmach vedecko-výskumnej činnosti v oblasti systematiky drevín, fyziológie, genetiky a rozmnožovania drevín (biotechnologické metódy), ekológie, fytopatológie drevín a sadovníckeho a krajinárskeho využitia drevín. Rozvoj vedeckovýskumnej činnosti viedol k vytvoreniu Ústavu dendrobiológie  Slovenskej akadémie vied, ktorý bol až do roku 1994 významným vedeckým pracoviskom. V tomto období dochádza tiež k rozšíreniu areálu Arboréta Mlyňany, ale nastáva predovšetkým obdobie významného obohatenia genofondu drevín a to vďaka expedícií do prirodzených areálov rozšírenia drevín (Čína, Kórea), ale aj prostredníctvom medzinárodnej bezplatnej výmeny semien Index seminum.

Po 1. januári 1994 došlo k delimitácii vedeckovýskumnej zložky pracoviska k Ústavu ekológie lesa SAV, vytvorením Pobočky Biológie drevín v Nitre a súčasne k zmene názvu Arboréta Mlyňany – Ústavu dendrobiológie SAV na Arborétum Mlyňany SAV. Tým bola kontinuita vedecko-výskumnej činnosti v Arboréte Mlyňany na čas prerušená a v  roku 2002 bolo arborétum zaradené k špecializovaným pracoviskám Slovenskej akadémie vied. Dlhoročné skúsenosti budovania zbierok drevín poukázali na skutočnosť, že ak má byť realizované na zodpovedajúcej úrovni musí byť úzko spojené s vedecko-výskumnou činnosťou, pre ktorú je bohatý genofond drevín súčasne významným zdrojom experimentálneho materiálu v rôznych oblastiach výskumu.

Tieto skutočnosti viedli k obnoveniu vedecko-výskumnej činnosti v Arboréte Mlyňany SAV v roku 2002, ktorá sa spočiatku realizovala na Oddelení biotechnologických metód. Príchod nových vedeckých pracovníkov na pracovisko v roku 2007 bol základom pre vytvorenie dvoch samostatných vedeckých oddelení: Oddelenia experimentálnej dendrológie a Oddelenia aplikovanej dendrológie. Zmeny v organizačnej štruktúre Arboréta Mlyňany SAV dňa 31.8. 2009 viedli k zlúčeniu spomínaných dvoch oddelení a vytvoreniu Oddelenia experimentálnej a aplikovanej denrológie, ktoré bolo 1.1.2012 premenované na Oddelenie dendrobiológie.