Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 19,9 °C
Vietor: S 0,2 m/s

Aktualizované: 15.07.2024 01:56

História počasia

Web kamera

webkamera


Aktuálne vedecké projekty riešené na Oddelení dendrobiológie:

Domáce projekty:

 

VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu (01/2015-12/2018)

Projekt je zameraný na získanie originálnych vedeckých poznatkov o tom, ako endofytické mikroorganizmy koexistujúce asymptomaticky v pletivách drevín môžu vplývať na odpoveď hostiteľov k biotickým a abiotickým stresovým faktorom. Projekt sa orientuje na 2 špecifické skupiny endofytov, entomopatogénne huby rodu Beauveria a nenodulujúce mikroorganizmy participujúce na fixácii atmosférického N drevinami čeľade Caesalpiniaceae. Informácie o existencii entomopatogénnych húb v úlohe endofytov drevín, ich druhovom spektre, lokalizácii a perzistencii v pletivách sú nedostatočné. Ich úloha a význam zostáva nepreskúmaná. Huby rodu Beauveria sú typické fakultatívne parazity hmyzu a predpokladá sa, že ako endofyty môžu plniť v hostiteľoch ochrannú funkciu. V projekte si kladieme za cieľ doplniť poznatky v tejto oblasti. Schopnosť niektorých rastlín fixovať atmosférický N má ekologický a ekonomický dopad. Na príklade nenodulujúcej dreviny,Gleditsia triacanthos, sa pokúsime determinovať mikroflóru zodpovednú za fixáciu N.

 

Projekt VEGA 2/0183/14 Environmentálne riziká kultivácie zbierok rododendronov v Arboréte Mlyňany SAV (01/2014-12/2017)

Rododendróny (Ericaceae) sú pre Arborétum Mlyňany SAV charakteristické. Predstavujú najväčšie lákadlo pre návštevníkov, a teda aj najväčší príspevok do rozpočtu inštitúcie. Ich zbierky sú však čoraz viac ohrozované extrémami počasia (predovšetkým sucho a mráz) ako aj biotickými škodlivými činiteľmi (choroby a škodcovia). Preto bude nutné prehodnotiť genotypovú štruktúru expozícií. Z tohto dôvodu sme sa v tomto projekte zamerali na testovanie citlivosti botanických druhov a hybridných kultivarov rododendronov voči kontrolovanej dehydratácii a chladu/mrazu. Plánujeme tiež realizovať prieskumy na výskyt chorôb a škodcov, ktoré vyústia do kontrolovaných testov rezistencie rododendronov voči najnebezpečnejším z nich. Vzhľadom k náročnosti množiteľského procesu sa sústredíme aj na vypracovanie metodiky pre efektívnu propagáciu jednotlivých genotypov. Súčasťou tohto projektu bude aj prieskum územia Slovenska na invázne sietnačky z rodu Stephanitis, ktoré významne ohrozujú kultúry rododendronov v okolitých krajinách.

 

 

Medzinárodné projekty:

Projekt COST FP 1401 "Celosvetová sieť okrasných škôlok, ako systém včasného varovania pred nepôvodnými škodcami drevín (globálny varovný systém) (spoluriešiteľská organizácia, 06/2015-12/2018)

Medzinárodný obchod so živým rastlinným materiálom vytvára jednu z hlavných ciest pre neúmyselné zavlečenie potenciálne invazívnych druhov škodcov a patogénov rastlín, čoho následkom môžu byť významné škody v oblasti životného prostredia  a národného hospodárstva. Veľký počet nedávno zavlečených škodcov a pôvodcov chorôb  drevín neboli pôvodne považované za škodlivé, alebo boli úplne neznáme z pohľadu vedy, neboli teda ihneď po zavlečení cielene regulované, z čoho vyplýva, že súčasný systém pre identifikáciu škodlivých organizmov neposkytuje dostatočnú ochranu pred inváziou nepôvodných škodcov a patogénov. Nový spôsob identifikácie potenciálne škodlivých organizmov predstavuje kontinuálny monitoring autochtónnych druhov drevín vysadených v oblastiach, kde sa pestujú a dovážajú cudzokrajné druhy drevín (botanické záhrady a arboréta, okrasné škôlky). Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • vytvoriť globálnu sieť odborných pracovníkov v krajinách, kde by mohli byť zriadené overovacie okrasné škôlky drevín, alebo kde existujú botanické záhrady či arboréta zamerané na zhromažďovanie allochtónnych taxónov drevín,
  • vypracovať spoločné protokoly pre sledovanie a identifikáciu chorôb a škodcov
  • skúmať spôsoby, ako účelne manažovať zriaďovanie týchto okrasných škôlok a využívať ich údaje o výskyte potenciálne invazívnych škodlivých organizmov. Projekt bude tiež združovať informácie o medzinárodnom obchode drevín a environmentálnej hodnote pôvodných druhov drevín v Európe.

COST TD 1209 „Európsky informačný systém pre nepôvodné druhy“ (spoluriešiteľská organizácia, 04/14-12/16)

Arborétum Mlyňany SAV je regionálnym centrom allochtónnej dendroflóry koncentrovanej na ploche 62 ha. Počas jeho 120 ročnej histórie sa sem introdukovalo vyše 2000 taxónov drevín, s najväčšou intenzitou v období 1968-1992. V tom istom období vzniklo okolo šľachtických rezidencií v neďalekých obciach viacero ďalších parkov. A za posledných 60. rokov sa vďaka plánovanému socialistickému hospodárstvu resp. voľnému obchodu po jeho páde stalo v mestských a obecných výsadbách bežným množstvo cudzokrajných taxónov drevín. Dlhotrvajúca aklimatizácia v starých parkoch ako aj narastajúca genetická variabilita spätá s pokračujúcim dovozom, množením a predajom nových kultivarov sú významné predpoklady prekonania tzv. „lag-fázy“ a spustenia invázie. Z tohto dôvodu sa pri riešení projektu chceme zamerať na analýzu zloženia, početnosti ako aj vývojovej fázy nepôvodných taxónov (kultivovaných a uniknutých z kultúry) v sídlach v okolí Arboréta Mlyňany SAV (Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, Beladice, Malé Chyndice, Veľké Chyndice, Klasov, Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Tajná and Vráble) a v bio-koridoroch (lesíky a medze) spájajúcich ich v poľnohospodárskej krajine. Tieto práce plánujeme uskutočniť v priebehu troch rokov: v roku 2014 zmapujeme dendroflóru starých kaštieľskych parkov (Nová Ves nad Žitavou, Beladice, Klasov, Malé Vozokany and Tajná) a v roky 2015 a 2016 budeme venovať analýze taxónov drevín v obciach resp. v ich okolí. Zo získaných dát ako aj informácií o biológii a ekológii jednotlivých druhov definujeme druhy s potenciálom stať sa inváznymi v regióne hornej Žitavy a načrtneme cesty a vektory zohrávajúce rozhodujúcu úlohu v ich priestorovej distribúcii.

 


Zoznam ukončených vedeckých projektov:

Projekt VEGA 1/0084/13 Účinok cudzokrajných drevín na pôdne charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany SAV (ako spoluriešiteľská organizácia) (01/2013-12/2015)

PPP projekt s NSC Taiwan Regulácia invázneho pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) prirodzenými škodcami Eucryptorrhynchus brandti a E. chinensis v Strednej Európe (01/2014-12/2015)

PPP projekt s CONICET Argentína Čo sa zmení, keď sa rastliny stanú inváznymi? Odlišnosti v reprodukčnej biológii a tolerancii voči stresovým situáciám medzi slovenskými a argentínskymi populáciami gledíčie trojtŕňovej (Gleditsia triacanthos L.) (01/2014-12/2015)

Projekt COST FA1103 Endofyty v biotechnológiách a poľnohospodárstve (03/2012 – 12/2015)

Projekt VEGA 2/0159/11 Adaptabilita vybraných druhov vždyzelených drevín a možnosti ich využitia v záhradníckej a krajinárskej tvorbe (01/2011-12/2014)

Projekt VEGA 2/0110/13 Medzidruhová hybridizácia v rode Abies, jej prínos a možné riziká vo vzťahu k domácim populáciám jedle bielej (01/2013-12/2014)

Projekt VEGA 2/0085/09 Klimatické zmeny a perspektíva introdukovaných taxónov východoázijskej dendroflóry v Arboréte Mlyňany SAV (01/2009-12/2012)

Projekt VEGA 2/0076/09 Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí na Slovensku, ich status a charakteristika (ako spoluriešiteľská organizácia) (01/2009 – 12/2012)

Projekt APVV SK-RO-0013-10 Invázne rastliny: dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (ako spoluriešiteľská organizácia) (01/2011 – 12/2012)

Projekt APVV-0421-07 Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni (ako spoluriešiteľská organizácia) (09/2008-12/2010)

Projekt  VEGA 2/7042/27  Nové technológie v rozmnožovaní okrasných drevín (01/2007-12/2009)

Projekt APVV LPP-0086-06 Arborétum Mlyňany vo výchove a vzdelávaní (10/2006-09/2009

Projekt VEGA 2/7166/7 Fytopatologické a entomologické zhodnotenie introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany (01/2007-12/2009)

Projekt VEGA 2/5050/25 Projekt introdukcie, evidencie a prezentácie dendroflóry Arboréta Mlyňany SAV (01/2005 - 12/2007)

Projekt VEGA 2/4074/26 Teória introdukcie a naturalizácie novointroducentov čínskej dendroflóry Arboréta Mlyňany  (01/2004 - 12/2006)     

Projekt VEGA 2/4073/26 Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okrasných drevín (01/2004 – 12/2006)