Zborníky referátov vedeckých konferencií konaných v Arboréte Mlyňany SAV

Dendrologické dni 2018 ("Dreviny a prostredie")

DD2018.pdf (5292 kB)


Dendrologické dni 2016 ("Dreviny v meniacom sa prostredí")

DD2016.pdf (9797 kB)


Dendrologické dni 2014 ("Prostredie a vitalita drevín")
DD2014_1.pdf (1940 kB); p.1-104   DD2014_2.pdf (1954 kB); p. 105-213


Dendrologické dni 2012 ("Nové výsledky vo výskume a uplatňovaní drevín")
DD2012.pdf (1657 kB)


Dendrologické dni 2011 ("Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín")
DD2011.pdf (5262 kB)


Dendrologické dni 2009 ("Vždyzelené dreviny v strednej Európe – ich introdukcia a využitie")
DD2009.pdf (3560 kB) 


Dendrologické dni 2008 ("Autochtónne a alochtónne dreviny v zmenených podmienkach prostredia“)
DD2008.pdf (2309 kB) 


Dendrologické dni 2007 ("Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania")

DD2007.pdf (1800 kB)