Organizačná štruktúra OZ  Priateľ Arboréta Mlyňany

Orgánmi združenia sú:

  • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci evidovaní členovia združenia. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí prejednávanie všetkých zásadných otázok súvisiacich s cieľmi združenia.

 

  • Predsedníctvo - výkonný orgán združenia, riadi činnosť združenia, predsedá mu predseda volený členmi predsedníctva na funkčné obdobie 3 rokov. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia.

Členovia Predsedníctva OZ zvolení na funkčné obdobie 22.09.2016 - 21.09.2019:

Sylvia Straková (predseda združenia) (Arborétum Mlyňany SAV)

Ing. Vieroslava Farkašovská (Arborétum Mlyňany SAV)

RNDr. Dominka Bošiaková (Arborétum Mlyňany SAV)

Ing. Katarína Rovná, PhD. (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre)

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD. (Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín v Nitre)

 

  •  Revízor – kontrolný orgán združenia, plní funkciu dozornej rady a kontroluje hospodárenie.

Za Revízora združenia bol zvolený na obdobie 22.09.2016 - 21.09.2019:

Ing. Jana Konôpková, PhD.  (Arborétum Mlyňany SAV)