Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 27,9 °C
Vietor: V 2,9 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 11:34

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Stanovy

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je „Priateľ Arboréta Mlyňany“.

 2. Občianske združenie „Priateľ Arboréta Mlyňany“ (ďalej len združenie) má svoje originálne logo – pečať grófa Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho s motívom jeho erbu a hesla „Semper vireo“ s listami cezmíny. Logo je uvedené v prílohe stanov.

 3. Občianske združenie „Priateľ Arboréta Mlyňany“ je v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov dobrovoľným združením ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele uvedené v článku II.

 4. Sídlom občianskeho združenia je Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany.

Článok II.

Poslanie a ciele

 1. Hlavným účelom a poslaním občianskeho združenia „Priateľ Arboréta Mlyňany“ je:

a) podpora budovania dendrozbierok Arboréta Mlyňany SAV (ďalej len arboréta),

b) posilnenie postavenia a šírenie dobrého mena arboréta na Slovensku i v zahraničí,

c) podpora propagácie aktivít arboréta na Slovensku i v zahraničí,

d) rozvíjanie partnerských vzťahov arboréta s inými botanickými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí,

e) vytváranie podmienok na zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v arboréte,

f) všeobecná podpora celoročnej atraktivity organizácie (napr. ponuka odborných prednášok, organizovanie kurzov a školení, exkurzií, workshopov, výstav a pod),

g) podpora ľudského potenciálu v arboréte,

h) spolupráca s vedením arboréta v dôležitých otázkach zabezpečovania jeho činnosti,

i) zlepšovanie materiálovo-technického vybavenia arboréta.

 1. Pri plnení stanovených úloh a cieľov občianske združenie:

a) spolupracuje s odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami v SR i v zahraničí,

b) podľa potreby uzatvára písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č. 83/1990 Z. z.

Článok III.

Členstvo

 1. Formy členstva v združení sú:

 1. riadny člen
 2. podporný člen
 3. čestný člen
 1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a členom môže byť každá:

 1. fyzická osoba a
 2. právnická osoba,

ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.

 1. Členstvo v občianskom združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo vyplnením písomnej prihlášky a jeho schválením Predsedníctvom združenia.

 2. Prihláška musí byť podaná písomne a musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko,

  2. dátum a miesto narodenia,

  3. adresu trvalého bydliska, kontakt (telefón, e-mailová adresa),

  4. profesijné zameranie,

  5. prehlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy združenia,

  6. dátum a podpis žiadateľa o členstvo,

  7. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 3. Riadne členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky žiadateľa Predsedníctvom združenia a uhradenia členského príspevku.

 4. Podporné členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky žiadateľa Predsedníctvom združenia, v ktorej žiadateľ uvedie svoj návrh formy podpory združenia.

 5. Čestné členstvo vzniká prijatím návrhu Predsedníctva združenia Valným zhromaždením. Za čestného člena združenia môže byť prijatá iba osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispela k napĺňaniu cieľov združenia.

 6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz vydaný Predsedníctvom združenia po uhradení členského príspevku za príslušný rok.

 7. Členstvo zaniká:

 1. písomným prehlásením člena o rozhodnutí vystúpiť zo združenia,
 2. vylúčením člena (na základe rozhodnutia Predsedníctva a schválenia Valným zhromaždením),
 3. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
 4. zánikom združenia.
 1. O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo, ktorého rozhodnutie schvaľuje Valné zhromaždenie na najbližšom rokovaní. V období medzi rozhodnutím Predsedníctva a vyjadrením Valného zhromaždenia má dotknutý člen členstvo pozastavené. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia.

 2. Člen môže byť vylúčený najmä z dôvodov:

 1. nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
 2. úmyselného poškodzovania povesti združenia a Arboréta Mlyňany SAV,
 3. nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenia členských príspevkov.
 1. Pri zániku členstva je člen povinný bez zbytočného odkladu vrátiť členský preukaz Predsedníctvu združenia.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia združenia majú právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) slobodne sa vyjadrovať ku všetkým otázkam riešených v občianskom združení,

c) zúčastňovať sa Valných zhromaždení a iných podujatí združenia,

d) voliť a byť volení do orgánov združenia,

e) podávať návrh na odvolanie jednotlivých členov Predsedníctva a revízora,

f) byť informovaný o výsledkoch rokovaní jeho orgánov, o činnosti a zámeroch združenia,

g) podávať návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich riešení,

h) využívať všetky výhody plynúce z členstva,

i) nahliadnuť do zoznamu členov občianskeho združenia a žiadať o vydanie potvrdenia o svojom členstve,

j) každý člen združenia je oprávnený písomne splnomocniť iného člena združenia, aby hlasoval v jeho mene; potom sa takto zastúpený člen združenia považuje, ako keby sa sám zúčastnil zasadania Valného zhromaždenia,

k) podporný a čestný člen združenia môže využívať všetky práva riadnych členov okrem práva voliť a byť volený do funkcií združenia.

 

 1. Členovia sú povinní:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať napĺňať ciele združenia,

c) dbať o dobré meno združenia a Arboréta Mlyňany SAV,

d) plniť uznesenia orgánov združenia,

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

f) riadne a včas platiť členský príspevok vo výške ustanovenej Valným zhromaždením,

g) do 30 dní po každej zmene údajov uvedených v členskom preukaze hlásiť túto zmenu Predsedníctvu združenia

h) podporný a čestný člen sa nemusí aktívne podieľať na činnosti združenia.

Článok V.

Orgány združenia
 1. Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predsedníctvo

c) Revízor

 

 1. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci evidovaní členovia združenia. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých. Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo združenia spravidla raz ročne písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia aspoň 14 dní vopred, alebo zverejnením na internetovej stránke združenia aspoň 21 dní vopred. Podobným spôsobom zvoláva aj mimoriadne Valné zhromaždenie, a to vtedy, ak o jeho zvolanie písomne požiada najmenej 30% členov združenia. V tomto prípade predseda zvolá Valné zhromaždenie najneskôr v 30. deň odo dňa doručenia tejto požiadavky Predsedníctvu. Valné zhromaždenie vedie predseda združenia alebo ním poverená osoba. Prvé stretnutie Valného zhromaždenia sa uskutoční najneskôr v 30. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia a zvoláva ho prípravný výbor združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov. Ak sa ani do 60 minút po zahájení rokovania nenaplní kvórum polovice členov, Valné zhromaždenie sa stáva uznášaniaschopné s aktuálnym počtom prítomných členov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na zmenu stanov združenia a na odvolanie člena (-ov) Predsedníctva a revízora je však potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen občianskeho združenia jeden hlas.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí prejednávanie všetkých zásadných otázok súvisiacich s cieľmi združenia, najmä:

a) prijímanie stanov združenia, ich zmeny a doplnky,

b) voľba a odvolávanie členov Predsedníctva,

c) voľba a odvolávanie revízora,

d) schvaľovanie rozhodnutia Predsedníctva o vylúčení člena z tohto občianskeho združenia,

e) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy o činnosti združenia,

f) schvaľovanie rozpočtu a výročnej správy o hospodárení združenia,

g) rozhodovanie o záležitostiach strategického významu (napr. určovanie hlavných smerov činnosti združenia),

h) rozhodovanie o predložených návrhoch,

i) rozhodovanie o výške členského príspevku,

j) rozhodovanie o zlúčení, rozdelení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia.

 1. Výkonným a riadiacim orgánom združenia je Predsedníctvo, tvoria ho 5 riadni členovia volení riadnymi členmi združenia na Valnom zhromaždení na obdobie 3 rokov, pričom 3 členovia predsedníctva musia byť zároveň zamestnancami Arboréta Mlyňany SAV. Členovia Predsedníctva môžu byť do tejto funkcie volení aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia. Člen Predsedníctva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Členovia Predsedníctva si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý bude zároveň štatutárnym zástupcom združenia. Predseda zastupuje združenie navonok a má právo konať v mene združenia. Funkčné obdobie predsedu sa končí voľbou nového Predsedníctva. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 4-krát do roka a zvoláva ho predseda, alebo ak o to požiada aspoň jeden člen Predsedníctva. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov a rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:

a) riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

b) voliť a odvolávať spomedzi svojich členov predsedu,

c) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania Valného zhromaždenia,

d) vypracúvať plán činnosti združenia a rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,

e) plniť uznesenia Valného zhromaždenia,

f) schvaľovať všetky pravidelné a mimoriadne finančné výdavky združenia a starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov; predseda bez predchádzajúceho súhlasu Predsedníctva môže rozhodovať o nákupe hnuteľných a nehnuteľných vecí v hodnote do 200,- € na jeden úkon,

g) uzatvárať zmluvu o sponzorských daroch v prospech občianskeho združenia (na jej uzatvorenie nie je potrebné súhlasné rozhodnutie všetkých členov Predsedníctva a zmluvu môže uzatvárať v mene združenia každý člen Predsedníctva),

h) rozhodovať o prijímaní a prepúšťaní prípadných zamestnancov združenia,

i) rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,

j) pripraviť a predložiť na schválenie Valnému zhromaždeniu plán činnosti a návrh rozpočtu na príslušný rok, výročnú správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia,

k) rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia, alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo,

l) podávať návrh na zrušenie občianskeho združenia,

m) v prípade likvidácie občianskeho združenia ustanovovať likvidátora.

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia volený na 3 roky riadnymi členmi na Valnom zhromaždení. Revízor zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízor môže byť do svojej funkcie volený aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a je povinný bez zbytočného odkladu zvolať Valné zhromaždenie, ak vzniklo dôvodné podozrenie na závažné nedostatky v hospodárení občianskeho združenia.

Do pôsobnosti revízora patrí:

a) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,

b) pravidelne 1- krát ročne vykonať revíziu hospodárenia a upozorniť Predsedníctvo na prípadné nedostatky v hospodárení občianskeho združenia a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

c) posudzovať plán činnosti a ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie,

d) predkladať Valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti, ktorej súčasťou je aj správa o revízii hospodárenia občianskeho združenia.

 1. Do Predsedníctva a funkcie revízora môže byt zvolená iba fyzická osoba, plnoletý riadny člen združenia, ktorý uhradil členské za príslušný rok a je zároveň spôsobilý na právne úkony.

 2. Voľby do Predsedníctva a funkcie revízora organizuje prípravný výbor občianskeho združenia a neskôr členovia Predsedníctva, ktorému končí funkčné obdobie. Títo navrhnú 10 kandidátov z radov riadnych členov občianskeho združenia do Predsedníctva a 3 kandidátov na funkciu revízora a oboznámia s nimi Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie má možnosť doplniť kandidátsku listinu do volieb členov Predsedníctva o ďalších maximálne 5 kandidátov a do volieb revízora o ďalších maximálne 2 kandidátov. Na kandidátskej listine do volieb členov Predsedníctva musia byť minimálne 3 zo všetkých navrhovaných kandidátov zamestnancami Arboréta Mlyňany SAV. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním na zasadnutí Valného zhromaždenia, tak aby bol dodržaný bod 3. Čl. V.

Článok VI.

Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne platnými predpismi a nariadeniami pre občianske združenia.

 2. Rozpočet združenia na príslušný rok vypracúva Predsedníctvo a schvaľuje Valné zhromaždenie.

 3. Majetok združenia tvoria pravidelné členské príspevky, dotácie, granty, dary, podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy, výnosy z majetku občianskeho združenia a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 4. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia, na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

 5. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revízora.

 6. Členské príspevky:

a) riadny člen združenia platí pravidelný členský príspevok,

b) podporný člen je povinný zaplatiť členský príspevok, alebo prispieť inou formou minimálne na úrovni odsúhlaseného členského príspevku,

c) člen je povinný zaplatiť členský príspevok, na príslušný kalendárny rok a to najneskôr do 31. marca daného roka,

d) v prípade omeškania platby členského príspevku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, má Predsedníctvo právo navrhnúť vylúčenie člena zo združenia,

e) čestný člen nemusí platiť členské príspevky.

Článok VII.

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká:

a) zlúčením s iným združením,

b) dobrovoľným rozpustením,

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho združenia.

 1. Zániku združenia predchádza jeho zrušenie, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

 2. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie 5-člennú likvidačnú komisiu, pričom aspoň 3 jej členovia musia byť zamestnancami Arboréta Mlyňany SAV. Likvidačná komisia vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia, v súlade s čl. II týchto stanov. Likvidačná komisia oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra do 15 dní od rozhodnutia Valného zhromaždenia zrušiť občianske združenie.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa člen Predsedníctva alebo revízor písomným oznámením adresovaným Predsedníctvu dobrovoľne vzdá funkcie, alebo v prípade jeho úmrtia, plní jeho povinnosti iný člen združenia poverený Predsedníctvom do doby, pokiaľ valné zhromaždenie nezvolí nového člena do tejto funkcie, najviac však po dobu 6 mesiacov. V prípade vzdania sa funkcie predsedu združenia alebo jeho úmrtia zvolá Predsedníctvo do 30 dní Valné zhromaždenie a do zvolenia nového predsedu poverí Predsedníctvo jedného z členov Predsedníctva dočasným vykonávaním funkcie predsedu.

 2. Každý člen občianskeho združenia ma možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu združenia. Takéto odvolanie musí byť adresované písomnou formou Predsedníctvu do 15. dní od vydania konkrétneho rozhodnutia. Predsedníctvo musí rozhodnúť, či predmetné odvolanie je dôvodné alebo nie, a to najneskôr do 30 dní od jeho doručenia. Ak rozhodne, že odvolanie je odôvodnené, tak ho predloží Valnému zhromaždeniu na prerokovanie, neodôvodnené odvolanie zamietne.

 3. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra.

 4. Stanovy občianskeho združenia „Priateľ Arboréta Mlyňany“ nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra. Stanovy možno doplniť alebo zmeniť iba rozhodnutím Valného zhromaždenia.

 5. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú jeho členmi.

 1. V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov uvedených v čl. V týchto stanov prípravný výbor, ktorý zároveň na prvom Valnom zhromaždení nominuje kandidátov do predsedníctva združenia a do funkcie revízora v zmysle bodu 3. čl. V.

Stanovy je možné stiahnuť tu: stanovy.pdf