Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany

v spolupráci s

Arborétom Mlyňany SAV

vyhlasuje 1. ročník detskej výtvarnej súťaže

 

Arborétum Mlyňany mojimi očami

1892-2012

120. výročie založenia

 

Cieľ súťaže

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k arborétu, stromom a prírode použitím najrôznejších výtvarných techník.

Kategórie

1. kategória predškoláci (deti materských škôl)
2. kategória mladší žiaci (žiaci I. – IV. ročníka ZŠ)
3. kategória starší žiaci (žiaci V. – IX. ročníka ZŠ)

Termín konania výtvarnej súťaže

Dátum vyhlásenia výtvarnej súťaže je 1. apríl 2012, dátum uzávierky je 15. máj 2012. Do výtvarnej súťaže budú zaradené všetky práce odoslané do dátumu uzávierky (s poštovou pečiatkou s najneskorším dátumom 15. máj 2012). Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. júna 2012 pri príležitosti osláv Dňa detí v Arboréte Mlyňany SAV.

Pravidlá výtvarnej súťaže

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte A4, ktoré sú výtvarným vyjadrením témy súťaže. Z technických dôvodov budú práce na väčšom formáte ako A4 zo súťaže vyradené.
Každá škola môže do výtvarnej súťaže prihlásiť práce všetkých svojich žiakov. Jeden autor môže poslať do súťaže najviac jednu súťažnú prácu.
Na zadnú stranu práce treba napísať meno a priezvisko autora, názov a adresu školy, triedu, kategóriu a pár viet o sebe.
Výtvarné práce bude v jednotlivých kategóriách hodnotiť odborná porota. V rámci každej súťažnej kategórie, porota udelí vecné ceny súťažiacim, ktorých výtvarné práce sa umiestnia na prvých troch miestach v danej kategórii.Zároveň triedy výhercov získajú zdarma celodenný vstup do Arboréta Mlyňany SAV, ktorého súčasťou bude odborný sprievod po arboréte a tiež možnosť zúčastniť sa alternatívneho výučbového procesu v učebni „Svet stromov“ a v hravých dielňach arboréta.
Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nevracajú a vyhlasovateľ výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo na ďalšie používanie zaslaných prác.
Práce všetkých zúčastnených budú uverejnené na internetovej stránke Arboréta Mlyňany SAV a zároveň sa pri príležitosti osláv Dňa detí uskutoční Výstava výtvarných prác vo vstupnej hale kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV.

Výtvarné práce žiakov zašlite na adresu:
OZ Priateľ Arboréta Mlyňany
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Na obálku napíšte heslo „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“

Kontaktná osoba:
Sylvia Straková – predsedníčka OZ Priateľ Arboréta Mlyňany
mobil: 0915 771 870
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Štatút a podmienky súťaže si môžete stiahnuť v PDF (485 kB).