Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

dážď 17,6 °C
Vietor: S 0,5 m/s

Aktualizované: 05.08.2021 10:45

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

 

Monographs:

POLLÁKOVÁ, N. - KONÔPKOVÁ, J.: Vlastnosti pôdy pod vybranými domácimi a introdukovanými druhmi drevín v Arboréte Mlyňany. Vyd. 1. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 88 s. ISBN 978-80-552-0831-2

JUHÁSOVÁ, G. - ADAMČÍKOVÁ, K. - BOLVANSKÝ, M. - IVANOVÁ, H. - TOKÁR, F. - HRUBÍK, P. - KONÔPKOVÁ, J. - KOBZA, M. - ONDRUŠKOVÁ, E. - KUNOVÁ, A. - KOLLÁR, J.: Gaštan jedlý na Slovensku: perspektívy jeho ochrany a pestovania. Editori Gabriela Juhásová, Katarína Adamčíková, Marek Kobza, Emília Ondrušková. 1. vyd. Nitra: Garmond, 2012. 154 s., ISBN 978-80-89408-14-6

 Scientific journal papers:

KONÔPKOVÁ, J. - BIBEŇ, T.: Propagation of two selected species of the genus Pieris D. Don. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 192-200, ISSN 1336-5266

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 163-169, ISSN 1336-5266

Full text

KONÔPKOVÁ, J.:  Vždyzelené rododendrony. In: Zahradnictví: časopis profesionálních zahradníků, Roč. 9, č. 4 (2010), s. 42-44, ISSN 1213-7596

SZOMBATHOVÁ, N. – LABUDOVÁ, S. – LABUDA, R. - KONÔPKOVÁ, J.: The influence of different vegetation on soil chemical properties in Arboretum Mlyňany. In: Folia oecologica, 2006, vol. 33, no.1, p. 41-47.

KONÔPKOVÁ, J.: Contents of bioelements and energy equivalent in assimilatory organs of European chestnut (Castanea sativa Mill.). In: Folia oecologica, 2006, vol. 33, no.2, p. 94-101.

KAMENICKÁ, A. - LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Effect of cultivation medium acidity on creation of Magnolia liliiflora Desr. tissue culture biomass. In: Acta Physiologiae Plantarum, 2005, vol. 27, no. 4, p. 56.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: Vybrané fyziologicko-biochemické charakteristiky asimilačného aparátu duba červeného (Quercus rubraL.) a orecha čierneho (Juglans nigraL.) rastúcich v rozdielnych stanovištných podmienkach. In: Folia oecologica, 2001, roč. 28, č. 1-2, s. 57-67.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Energy content of the aboveground biomass of Quercus rubra L. and Juglans nigra L.. In: Ecology (Bratislava), 2000, vol. 19, no. 1, p. 10-22.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Produkcia nadzemnej dendromasy a energetický potenciál v lesných porastoch Quercus rubra L., Juglans nigra L. a Castanea sativa Mill. na Slovensku.  In: Acta horticulturae et regiotecturae, 2000, roč. 3, č. 1, s. 19-23.

KONÔPKOVÁ, J.: Minerálna výživa a energetický ekvivalent rôznorodých porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) na Slovensku. In: Folia oecologica, 1999, roč. 26, č. 1-2, s. 101-113.

KONÔPKOVÁ, J.: Mineral nutrition of woody plants in dependence on various environmental factors. In: Folia dendrologica, 1996, č. 21, s. 313-318.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Energy potential of various stand types of European  chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovakia. In: Ecology (Bratislava), 1997, vol. 16, no. 2, p. 117-128.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dynamic changes in the content of selected chemical elements in the aboveground biomass of diferent red oak (Quercus rubra L.) and black walnut (Juglans nigra L.) stand types. In: Ecology (Bratislava), 1997, vol. 16, no. 4, p. 393-402.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Fytotechnika a dynamické zmeny obsahu vybraných chemických prvkov v nadzemnej dendromase rovnorodých porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.). In: Lesnictví – Forestry, 1995, roč. 41, č. 3, s. 125-131.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Vplyv prebierok na zmeny obsahu vybraných chemických prvkov v nadzemnej dendromase rôznych porastových typov gaštana jedlého (Castanae sativa Mill.). In: Lesnictví-Forestry, 1993, roč. 39, č. 12, s. 502-507.

                                            

Ph.D. thesis:

 

Scientific conference papers:

KONÔPKOVÁ, J. - BOŠIAKOVÁ, D.: Pestovanie a rozmnožovanie introdukovaných drieňov (Cornus kousa /Buerg./ Hance, Cornus florida L.). In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 140-147. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Identifikácia taxónov rodu Forsythia Vahl v Arboréte Mlyňany SAV. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 123-129. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

KONÔPKOVÁ, J.. - FERUS, P.: Účinky kultivačných médií na produkčné charakteristiky drieňa  japonského (Cornus Kousa/Buerg./Hance). In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011: Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín. Zost. Marek Barta, Jana Konôpková. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2011, s. 100-105. ISBN 978-80-970849-8-1

KONÔPKOVÁ, J.: Úloha botanických záhrad a arborét vo výchove a vzdelávaní. In: Praktická botanika pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ: recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Edit. Anna Gogoláková, Peter Štrba. Vyd. 1., Nitra: FPV UKF Nitra, 2011, s. 66-74. ISBN 978-80-8094-990-7

 

KONÔPKOVÁ, J.: Využitie magnólií v záhradnej tvorbe a možnosti ich rozmnožovania. [Utilization of magnolias in horticulture and possibilities of their propagation.] In Dreviny vo verejnej zeleni 2010: recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 22. – 23.6.2010, Banská Bystrica, 2010, s. 145-150, ISBN 978-80-89408-08-5

KONÔPKOVÁ, J.:  Mikropropagácia vybraných druhov okrasných drevín. In: VIII. Zjazd a 14. valné zhromaždenie slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok, 16. jún 2010. Nitra: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka Biológie drevín Nitra, 2010, s. 74-78. ISBN 978-80-89408-10-8.

KONÔPKOVÁ, J. - MAŇKA, P. - HOŤKA, P. - BARTA, M.: Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávacie aktivity v Arboréte Mlyňany SAV. In "Arboréta ako nástroj prepojenia výskumu a využitia lesných drevín", 7. 10. 2010. Banská Štiavnica. (in press)

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Vždyzelené rododendrony a možnosti ich rozmnožovania. In Dreviny vo verejnej zeleni: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2009, s.166-172, ISBN 978-80-89408-02-3.

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Minulosť, súčasnosť a perspektívy introdukcie vždyzelených a poloopadavých listnatých drevín do podmienok Arboréta Mlyňany SAV. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2009: zborník referátov z vedeckej konferencie. Vždyzelené dreviny v strednej Európe - ich introdukcia a využitie. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2009, s.16-21. ISBN 978-80-970254-4-1.

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J. - BARTA, M.: Medzinárodné fenologické pozorovania v Arboréte Mlyňany SAV a ich význam pre sledovanie vývoja klímy. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania: zborník referátov z vedeckej konferencie 11.-12.9.2007. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s.38-46, ISBN 978-80-969760-1-0.

JAKÁBOVÁ, A. - HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Magnolia sp. v Arboréte Mlyňany SAV. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania: zborník abstraktov z vedeckej konferencie 11.-12.9.2007. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, 13 s., ISBN 978-80-969760-1-0.

JAKÁBOVÁ, A. HOŤKA, P. – KONÔPKOVÁ, J.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Magnolia sp. v Arboréte Mlyňany SAV [elektronický zdroj]. [Inter-seasonal dissimilarities in the phenology of the introduced Magnolia species in the Arboretum Mlynany SAS.] In: Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11.-12.9.2007. Zborník z vedeckej konferencie. – Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2007. p. 47-59. ISBN 978-80-969760-1-0

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Phenological pecularities of Chosen spindle - tree taxa in Arboretum Mlynany SAS. In Proceedings of the III International Young scientists confderence: Biodiversity.Ecology.Adaptation. Evolution, dedicated to 100 aniversary from birth of famous ukrainnian lichenologist Maria Makarevych. Odesa, 15-18. May 2007. - Odesa: Pechatniy dom, 2007. ISBN 978-966-389-099-9.

KONÔPKOVÁ, J.:  Využitie in vitro metód pri rozmnožovaní magnólie Soulangeovej (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.) v Arboréte Mlyňany SAV. In: Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania : zborník referátov z vedeckej konferencie [CD -ROM]. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s. 196-203. ISBN 978-80-969760-1-0.

KONÔPKOVÁ, J.: Rozmnožovanie stévie cukrovej (Stevia rebaudiana/BERTONI/HEMSL.) biotechnologickými metódami. In Biotechnologické metódy v šľachtení rastlín BIOS 2007: zborník referátov z X. vedeckej konferencie s      medzinárodnou účasťou . [CD -ROM]. Nitra: SPU, 2007, s. 38-44. ISBN 978-80-8069-933-8.

KAMENICKÁ, A. - LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J. - MÁCSAYOVÁ, M.: Rozmnožovanie lesných drevín metódami in vitro. In BIOS 2005 - Biotechnologické metódy v šľachtení rastlín: zborník referátov z IX. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou  [CD -ROM]. Nitra : SPU, 2005, s. 154-159. ISBN 80-8069-587-3.

SZOMBATHOVÁ, N. – ZAUJEC, A. – KONÔPKOVÁ, J.: Fyzikálne vlastnosti pôdy trávneho a lesného ekosystému v Arboréte Mlyňany. In 13th International Poster Day, Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere: zborník príspevkov z XIII. posterového dňa s medzinárodnou účasťou [CD-ROM]. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, Geofyzikálny ústav SAV, 2005, s. 530-537.  ISBN 80-85754-13-4.

LANÁKOVÁ, M. - KAMENICKÁ, A.- KONÔPKOVÁ, J.: Micropropagation of saucer magnolia (M. xsoulangeana Soul. – Bod.) – culture long time in vitro. In: Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické záhrady v novém tisíciletí: sborník z konference [CD -ROM].Praha – Suchodol: ČZU, 2005, s. 211-214.

KONÔPKOVÁ, J.: Obsah bioelementov v asimilačných orgánoch a pôde lipy malolistej (Tilia cordata Mill.). In VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok ,sekcia lesnícka, Bratislava 8. september 2005. Zvolen: LVÚ, 2005. s. 152-158.

KAMENICKÁ, A. – LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní introdukovaných drevín. In Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach strednej Európy. (venované 75. výročiu narodenia Dr.h.c.doc.Ing. Františka Benčaťa, DrSc.): recenzovaný zborník prednášok z vedeckej konferencie. Topoľčianky – Arborétum Mlyňany SAV: PARTNER, 2004, s.252-257. ISBN 80-89183-11-5.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: 2002. Ekofyziologický výskum gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.). In Pestovanie a ochrana cudzokrajných drevín na Slovensku: zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : ÚEL SAV, 2002. s. 77-84. ISBN 80-967238-5-5.

BOLVANSKÝ, M. – TOKÁR, F. -  JUHÁSOVÁ, G. - KONÔPKOVÁ, J. – BERNADOVIČOVÁ, S. – IVANOVÁ, H.: Integrated study of factors involved in degraded chestnut forest in central and Mediterranean Europe. Biological criteria for sustainable development. In CHESUD: Final scientific report of the Participant 06. Arezzo , 2002. p. 83-97.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: Vybrané fyziologicko-biochemické aspekty rastu vybraných cudzokrajných drevín. In Arboréta premenlivosť a introdukcia drevín: zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Štiavnica : LVÚ, 2000. s. 178-184.

KONÔPKOVÁ, J.: Minerálna výživa a energetický ekvivalent porastov Juglans nigra L. a Quercus rubra L. na Slovensku. In Ekologické vedy na konci 20. storočia, 2. ekologické dni Nitra, 18. – 19. marec 1999: Ekologické štúdie III. Zborník referátov zo seminára. Bratislava : SEKOS, 2001. s. 73-79. ISBN 80-967883-6-1.

KONÔPKOVÁ, J.: Sezónna dynamika obsahu vybraných bioelementov v porastoch gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) na Slovensku. In  VI. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok (B. Sekcia lesnícka). Zvolen : LVÚ, 2000. s. 148-154. ISBN 80-88853-38-9.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamic changes of selected bioelements in different stand types of edible chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovakia. In Genetic resources and silviculture of chestnut: Anniversary volume of workshop and annual COST G4 meeting. Nitra: ÚEL SAV, 1999. p. 36-37.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dendromasa a energetický potenciál vybratých cudzokrajných drevín na Slovensku. In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia II.: zborník referátov z konferencie. Zvolen: FEE  TU, ÚEL SAV, 1998. s. 111-116.

KONÔPKOVÁ, J.: Zhodnotenie dynamických zmien koncentrácií bioprvkov v porastoch Castanea sativa Mill. a Juglans nigra L. na Slovensku. In V. Dendrologické dni - Porasty a dendrologické objekty Slovenského Stredohoria a aktuálne problémy dendrológie: zborník referátov z konferencie. Zvolen: TU, 1998. s. 126-133.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Produkcia a energetický potenciál nadzemnej dendromasy porastov Quercus rubra L. a Juglans nigra L. na Slovensku. In Les – drevo – životné prostredie ´97: zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen : TU,  1997. s. 119-124.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dynamika bioprvkov v nadzemnej dendromase porastov gaštana jedlého na Slovensku. In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia: zborník referátov z konferencie. Zvolen: TU, 1996. s. 111-116. 

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamické zmeny koncentrácie biogénnych prvkov v porastoch vybraných drevín. In Výsledky botanických záhrad a arborét pri záchrane domácej flóry a II. dednrologické dni: zborník referátov zo seminára.  Zvolen: Vydavateľstvo TU, 1995. s. 167-173.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamické zmeny koncentrácie biogénnych prvkov v porastoch gaštana (Castanae sativa Mill.). In Pestovanie a ochrana gaštana jedlého na Slovensku: zborník z 1. Seminára. Nitra: ÚEL SAV, 1995. s. 79-85.

KONÔPKOVÁ, J.: Význam alelopatie v sadovníckej tvorbe. In Stromy v uliciach miest : zborník z I. stretnutia sadovníkov Slovenska. Nitra: VŠP, Katedra záhradníctva a agrometeorológie, 1994. s. 39-43.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamika biogénnych prvkov vo vybraných porastoch drevín. In  Dendrologické dni: zborník z konferencie. Nitra: VŠP, 1994. s. 174-178.

KONÔPKOVÁ, J.: Metodologické problémy štúdia alelopatie ekosystémov drevín. In Metodológia v produkčnej ekológii: zborník zo seminára. Vieska nad Žitavou:  Arborétum Mlyňany  - Ústav dendrobiológie SAV, 1992. s. 157-162.

KONÔPKOVÁ, J.: Problémy štúdia alelopatie  ekosystémov rastlín. In International Symposium at the 100 th Anniversary  of the Arborétum Mlyňany Foundation 1892 – 1992. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1992. s. 367-373.

KONÔPKOVÁ, J.: Problémy štúdia ekologicky aktívnych látok v lesných ekosystémoch. In Ekologický a ekofyziologický výskum v lesných ekosystémoch: zborník prednášok z celoštátnej vedeckej konferencie. Zvolen: LVÚ, 1992. s. 66-71. 

 

Scientific conference abstracts:

BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Významní živočíšni škodcovia vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 215. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 26-27. ISBN 978-80-971113-0-4

KONÔPKOVÁ, J. - BIBEŇ, T.: Propagation of selected species of genus Pieris D. Don. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 51-52. ISBN 978-80-971113-0-4

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Drevité pivonky a možnosti ich rozmnožovania. [Tree peonies and the possibilities of their cultivation.] In: Dreviny vo verejnej zeleni : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 17.-18. máj 2011, Nitra. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2011, s. 190-191. ISBN 978-80-89408-12-2.

KONÔPKOVÁ, J.: Mikropropagácia okrasných drevín v Arboréte Mlyňany SAV. In Progres v biológii 2009 : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2005, s.72. ISBN 80-8050-864-X. Progres v biológii 2009 : Zborník z konferencie 5. Biologické dni. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-595-4

KNETIGOVÁ, Z. - LANÁKOVÁ, M. - HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Arboretum Mlynany SAS - Its role in education and awareness. Zuzana Knetigová, Mária Lanáková, Peter Hoťka, Jana Konôpková. In 3rd Global Botanic Gardens Congress. Building a sustainable future: the role of botanic gardens. - Wuhan: Congress Proceedings Online, 2007, www.bgci.org/3gbgc/htdocs/en/Poster/HotkaEd_ed.doc

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Phenological pecularities of Chosen spindle - tree taxa in Arboretum Mlynany SAS. In The III International Young scientists conference: Biodiversity.Ecology.Adaptation. Evolution, dedicated to 100 aniversary from birth of famous ukrainnian lichenologist Maria Makarevych: proceedings. Odesa: Pechatniy dom, 2007. p.24. ISBN 978-966-389-099-9.

KONÔPKOVÁ, J. – KAMENICKÁ, A. – LANÁKOVÁ, M. – MÁCSAYOVÁ, M.: Conservation of Plant species by tissue culture. In Biodiversity conservation and ecological education – the challenges in the united Europe: abstracts of Czech – Polish – Slovak scientific conference of Botanical Gardens. Cieszyn, Poland: Silesian University, 2004. p.41.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Growth, production and mineral nutrition in mixed stands of European chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovak Republic. In Multidisciplinary chestnut Research: Abstracts of MC Meeting and Workshop COST ACTION G4. Vila Real, Portugal: UTAD, 2000. p. 52-53.

 

Journal papers:

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.:  Arborétum Mlyňany SAV je viac ako len park. In : Epicure, No. 16 (2010), s. 88-97, ISSN 1336-9539