Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 2,4 °C
Vietor: ZSZ 2,3 m/s

Aktualizované: 02.02.2023 19:27

História počasia

Web kamera

webkamera


 

Monographs:

POLLÁKOVÁ, N. - KONÔPKOVÁ, J.: Vlastnosti pôdy pod vybranými domácimi a introdukovanými druhmi drevín v Arboréte Mlyňany. Vyd. 1. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 88 s. ISBN 978-80-552-0831-2

JUHÁSOVÁ, G. - ADAMČÍKOVÁ, K. - BOLVANSKÝ, M. - IVANOVÁ, H. - TOKÁR, F. - HRUBÍK, P. - KONÔPKOVÁ, J. - KOBZA, M. - ONDRUŠKOVÁ, E. - KUNOVÁ, A. - KOLLÁR, J.: Gaštan jedlý na Slovensku: perspektívy jeho ochrany a pestovania. Editori Gabriela Juhásová, Katarína Adamčíková, Marek Kobza, Emília Ondrušková. 1. vyd. Nitra: Garmond, 2012. 154 s., ISBN 978-80-89408-14-6

 Scientific journal papers:

FERUS, Peter** - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter - KÓSA, Géza - MELNYKOVA, Nataliya - KOTS, Sergiy. Allelopathic interactions of invasive black locust (Robinia pseudoacacia L.) with secondary aliens: the physiological background. In Acta Physiologiae Plantarum, 2019, vol. 41, iss. 11, art. nu. 182. (2018: 1.608 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0137-5881

FERUS, Peter** - BARTA, Marek - KONÔPKOVÁ, Jana. Endophytic fungus Beauveria bassiana can enhance drought tolerance in red oak seedlings. In Trees-Structure and Function, 2019, vol. 33, iss. 4, p. 1179–1186. (2018: 1.799 - IF, Q2 - JCR, 0.702 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0931-1890

FERUS, Peter** - KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika - HOŤKA, Peter. Effective rhododendron propagation through stem cuttings. In Journal of Applied Horticulture, 2017, vol. 19, iss. 3, p. 226-229. (2016: 0.192 - SJR, Q3 - SJR). (2017 - Scopus). ISSN 0972-1045

FERUS, Peter - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter - KEET, Jan-Hendrik. Hooker’s or Warty Barberry? Physiological Background Analysis for Choosing the Right one into Ornamental Plantations Endangered by Drought. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 2, p. 411-418. (2016: 0.261 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-8516

FERUS, Peter** [60 %] - HOŤKA, Peter [20 %] - KONÔPKOVÁ, Jana [20 %]. Drought and frost tolerance in rhododendron collection of the Mlyňany Arboretum (Slovakia): A screening for future climate. In Folia Oecologica, 2017, vol. 44, no. 2, p. 87-95. (2016: 0.170 - SJR, Q4 - SJR). (2017 - AGRIS, Baidu Scholar, CABI (over 50 subsections), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Elsevier - SCOPUS, Google Scholar, J-Gate, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, WanFang Data, WorldCat (OCLC)). ISSN 1336-5266

FERUS, Peter - SÎRBU, Culită - ELIÁŠ, Pavol jun. - KONÔPKOVÁ, Jana - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - SAMUIL, Costel - OPREA, Adrian. Reciprocal contamination by invasive plants: analysis of trade exchange between Slovakia and Romania. In Biologia, 2015, vol. 70, no. 7, p. 893-904. (2014: 0.827 - IF, Q4 - JCR, 0.319 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2015 - Current Contents). ISSN 0006-3088. Dostupné na: http://www.degruyter.com/dg/

KONÔPKOVÁ, J. - BIBEŇ, T.: Propagation of two selected species of the genus Pieris D. Don. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 192-200, ISSN 1336-5266

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 163-169, ISSN 1336-5266

Full text

KONÔPKOVÁ, J.:  Vždyzelené rododendrony. In: Zahradnictví: časopis profesionálních zahradníků, Roč. 9, č. 4 (2010), s. 42-44, ISSN 1213-7596

POLLÁKOVÁ, Nora - LABUDOVÁ, Silvia - LABUDA, R. - KONÔPKOVÁ, Jana. The influence of different vegetation on soil chemical properties in Arboretum Mlyňany. In Folia oecologica, 2007, vol. 33, no. 1-2, p. 41-47. ISSN 1336-5266

SZOMBATHOVÁ, N. – LABUDOVÁ, S. – LABUDA, R. - KONÔPKOVÁ, J.: The influence of different vegetation on soil chemical properties in Arboretum Mlyňany. In: Folia oecologica, 2006, vol. 33, no.1, p. 41-47.

KONÔPKOVÁ, J.: Contents of bioelements and energy equivalent in assimilatory organs of European chestnut (Castanea sativa Mill.). In: Folia oecologica, 2006, vol. 33, no.2, p. 94-101.

KAMENICKÁ, A. - LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Effect of cultivation medium acidity on creation of Magnolia liliiflora Desr. tissue culture biomass. In: Acta Physiologiae Plantarum, 2005, vol. 27, no. 4, p. 56.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: Vybrané fyziologicko-biochemické charakteristiky asimilačného aparátu duba červeného (Quercus rubraL.) a orecha čierneho (Juglans nigraL.) rastúcich v rozdielnych stanovištných podmienkach. In: Folia oecologica, 2001, roč. 28, č. 1-2, s. 57-67.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Energy content of the aboveground biomass of Quercus rubra L. and Juglans nigra L.. In: Ecology (Bratislava), 2000, vol. 19, no. 1, p. 10-22.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Produkcia nadzemnej dendromasy a energetický potenciál v lesných porastoch Quercus rubra L., Juglans nigra L. a Castanea sativa Mill. na Slovensku.  In: Acta horticulturae et regiotecturae, 2000, roč. 3, č. 1, s. 19-23.

KONÔPKOVÁ, J.: Minerálna výživa a energetický ekvivalent rôznorodých porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) na Slovensku. In: Folia oecologica, 1999, roč. 26, č. 1-2, s. 101-113.

KONÔPKOVÁ, J.: Mineral nutrition of woody plants in dependence on various environmental factors. In: Folia dendrologica, 1996, č. 21, s. 313-318.

KONÔPKOVÁ, J. – TOKÁR, F.: Energy potential of various stand types of European  chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovakia. In: Ecology (Bratislava), 1997, vol. 16, no. 2, p. 117-128.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dynamic changes in the content of selected chemical elements in the aboveground biomass of diferent red oak (Quercus rubra L.) and black walnut (Juglans nigra L.) stand types. In: Ecology (Bratislava), 1997, vol. 16, no. 4, p. 393-402.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Fytotechnika a dynamické zmeny obsahu vybraných chemických prvkov v nadzemnej dendromase rovnorodých porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.). In: Lesnictví – Forestry, 1995, roč. 41, č. 3, s. 125-131.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Vplyv prebierok na zmeny obsahu vybraných chemických prvkov v nadzemnej dendromase rôznych porastových typov gaštana jedlého (Castanae sativa Mill.). In: Lesnictví-Forestry, 1993, roč. 39, č. 12, s. 502-507.

                                            

Ph.D. thesis:

KONÔPKOVÁ, J.: Produkcia, energetický ekvivalent a obsah živín vybraných drevín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003, 275 s.

 

Scientific conference papers:

KONÔPKOVÁ, J. - BOŠIAKOVÁ, D.: Pestovanie a rozmnožovanie introdukovaných drieňov (Cornus kousa /Buerg./ Hance, Cornus florida L.). In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 140-147. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Identifikácia taxónov rodu Forsythia Vahl v Arboréte Mlyňany SAV. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 123-129. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

KONÔPKOVÁ, J.. - FERUS, P.: Účinky kultivačných médií na produkčné charakteristiky drieňa  japonského (Cornus Kousa/Buerg./Hance). In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011: Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín. Zost. Marek Barta, Jana Konôpková. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2011, s. 100-105. ISBN 978-80-970849-8-1

KONÔPKOVÁ, J.: Úloha botanických záhrad a arborét vo výchove a vzdelávaní. In: Praktická botanika pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ: recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Edit. Anna Gogoláková, Peter Štrba. Vyd. 1., Nitra: FPV UKF Nitra, 2011, s. 66-74. ISBN 978-80-8094-990-7

 

KONÔPKOVÁ, J.: Využitie magnólií v záhradnej tvorbe a možnosti ich rozmnožovania. [Utilization of magnolias in horticulture and possibilities of their propagation.] In Dreviny vo verejnej zeleni 2010: recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 22. – 23.6.2010, Banská Bystrica, 2010, s. 145-150, ISBN 978-80-89408-08-5

KONÔPKOVÁ, J.:  Mikropropagácia vybraných druhov okrasných drevín. In: VIII. Zjazd a 14. valné zhromaždenie slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok, 16. jún 2010. Nitra: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka Biológie drevín Nitra, 2010, s. 74-78. ISBN 978-80-89408-10-8.

KONÔPKOVÁ, J. - MAŇKA, P. - HOŤKA, P. - BARTA, M.: Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávacie aktivity v Arboréte Mlyňany SAV. In "Arboréta ako nástroj prepojenia výskumu a využitia lesných drevín", 7. 10. 2010. Banská Štiavnica. (in press)

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Vždyzelené rododendrony a možnosti ich rozmnožovania. In Dreviny vo verejnej zeleni: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2009, s.166-172, ISBN 978-80-89408-02-3.

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Minulosť, súčasnosť a perspektívy introdukcie vždyzelených a poloopadavých listnatých drevín do podmienok Arboréta Mlyňany SAV. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2009: zborník referátov z vedeckej konferencie. Vždyzelené dreviny v strednej Európe - ich introdukcia a využitie. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2009, s.16-21. ISBN 978-80-970254-4-1.

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J. - BARTA, M.: Medzinárodné fenologické pozorovania v Arboréte Mlyňany SAV a ich význam pre sledovanie vývoja klímy. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania: zborník referátov z vedeckej konferencie 11.-12.9.2007. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s.38-46, ISBN 978-80-969760-1-0.

JAKÁBOVÁ, A. - HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Magnolia sp. v Arboréte Mlyňany SAV. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania: zborník abstraktov z vedeckej konferencie 11.-12.9.2007. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, 13 s., ISBN 978-80-969760-1-0.

JAKÁBOVÁ, A. HOŤKA, P. – KONÔPKOVÁ, J.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Magnolia sp. v Arboréte Mlyňany SAV [elektronický zdroj]. [Inter-seasonal dissimilarities in the phenology of the introduced Magnolia species in the Arboretum Mlynany SAS.] In: Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11.-12.9.2007. Zborník z vedeckej konferencie. – Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2007. p. 47-59. ISBN 978-80-969760-1-0

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Phenological pecularities of Chosen spindle - tree taxa in Arboretum Mlynany SAS. In Proceedings of the III International Young scientists confderence: Biodiversity.Ecology.Adaptation. Evolution, dedicated to 100 aniversary from birth of famous ukrainnian lichenologist Maria Makarevych. Odesa, 15-18. May 2007. - Odesa: Pechatniy dom, 2007. ISBN 978-966-389-099-9.

KONÔPKOVÁ, J.:  Využitie in vitro metód pri rozmnožovaní magnólie Soulangeovej (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.) v Arboréte Mlyňany SAV. In: Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania : zborník referátov z vedeckej konferencie [CD -ROM]. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s. 196-203. ISBN 978-80-969760-1-0.

KONÔPKOVÁ, J.: Rozmnožovanie stévie cukrovej (Stevia rebaudiana/BERTONI/HEMSL.) biotechnologickými metódami. In Biotechnologické metódy v šľachtení rastlín BIOS 2007: zborník referátov z X. vedeckej konferencie s      medzinárodnou účasťou . [CD -ROM]. Nitra: SPU, 2007, s. 38-44. ISBN 978-80-8069-933-8.

KAMENICKÁ, A. - LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J. - MÁCSAYOVÁ, M.: Rozmnožovanie lesných drevín metódami in vitro. In BIOS 2005 - Biotechnologické metódy v šľachtení rastlín: zborník referátov z IX. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou  [CD -ROM]. Nitra : SPU, 2005, s. 154-159. ISBN 80-8069-587-3.

SZOMBATHOVÁ, N. – ZAUJEC, A. – KONÔPKOVÁ, J.: Fyzikálne vlastnosti pôdy trávneho a lesného ekosystému v Arboréte Mlyňany. In 13th International Poster Day, Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere: zborník príspevkov z XIII. posterového dňa s medzinárodnou účasťou [CD-ROM]. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, Geofyzikálny ústav SAV, 2005, s. 530-537.  ISBN 80-85754-13-4.

LANÁKOVÁ, M. - KAMENICKÁ, A.- KONÔPKOVÁ, J.: Micropropagation of saucer magnolia (M. xsoulangeana Soul. – Bod.) – culture long time in vitro. In: Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické záhrady v novém tisíciletí: sborník z konference [CD -ROM].Praha – Suchodol: ČZU, 2005, s. 211-214.

KONÔPKOVÁ, J.: Obsah bioelementov v asimilačných orgánoch a pôde lipy malolistej (Tilia cordata Mill.). In VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok ,sekcia lesnícka, Bratislava 8. september 2005. Zvolen: LVÚ, 2005. s. 152-158.

KAMENICKÁ, A. – LANÁKOVÁ, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní introdukovaných drevín. In Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach strednej Európy. (venované 75. výročiu narodenia Dr.h.c.doc.Ing. Františka Benčaťa, DrSc.): recenzovaný zborník prednášok z vedeckej konferencie. Topoľčianky – Arborétum Mlyňany SAV: PARTNER, 2004, s.252-257. ISBN 80-89183-11-5.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: 2002. Ekofyziologický výskum gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.). In Pestovanie a ochrana cudzokrajných drevín na Slovensku: zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : ÚEL SAV, 2002. s. 77-84. ISBN 80-967238-5-5.

BOLVANSKÝ, M. – TOKÁR, F. -  JUHÁSOVÁ, G. - KONÔPKOVÁ, J. – BERNADOVIČOVÁ, S. – IVANOVÁ, H.: Integrated study of factors involved in degraded chestnut forest in central and Mediterranean Europe. Biological criteria for sustainable development. In CHESUD: Final scientific report of the Participant 06. Arezzo , 2002. p. 83-97.

KMEŤ, J. – ŠALGOVIČOVÁ, A. -  KONÔPKOVÁ, J.: Vybrané fyziologicko-biochemické aspekty rastu vybraných cudzokrajných drevín. In Arboréta premenlivosť a introdukcia drevín: zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Štiavnica : LVÚ, 2000. s. 178-184.

KONÔPKOVÁ, J.: Minerálna výživa a energetický ekvivalent porastov Juglans nigra L. a Quercus rubra L. na Slovensku. In Ekologické vedy na konci 20. storočia, 2. ekologické dni Nitra, 18. – 19. marec 1999: Ekologické štúdie III. Zborník referátov zo seminára. Bratislava : SEKOS, 2001. s. 73-79. ISBN 80-967883-6-1.

KONÔPKOVÁ, J.: Sezónna dynamika obsahu vybraných bioelementov v porastoch gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) na Slovensku. In  VI. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: zborník prednášok (B. Sekcia lesnícka). Zvolen : LVÚ, 2000. s. 148-154. ISBN 80-88853-38-9.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamic changes of selected bioelements in different stand types of edible chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovakia. In Genetic resources and silviculture of chestnut: Anniversary volume of workshop and annual COST G4 meeting. Nitra: ÚEL SAV, 1999. p. 36-37.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dendromasa a energetický potenciál vybratých cudzokrajných drevín na Slovensku. In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia II.: zborník referátov z konferencie. Zvolen: FEE  TU, ÚEL SAV, 1998. s. 111-116.

KONÔPKOVÁ, J.: Zhodnotenie dynamických zmien koncentrácií bioprvkov v porastoch Castanea sativa Mill. a Juglans nigra L. na Slovensku. In V. Dendrologické dni - Porasty a dendrologické objekty Slovenského Stredohoria a aktuálne problémy dendrológie: zborník referátov z konferencie. Zvolen: TU, 1998. s. 126-133.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Produkcia a energetický potenciál nadzemnej dendromasy porastov Quercus rubra L. a Juglans nigra L. na Slovensku. In Les – drevo – životné prostredie ´97: zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen : TU,  1997. s. 119-124.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Dynamika bioprvkov v nadzemnej dendromase porastov gaštana jedlého na Slovensku. In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia: zborník referátov z konferencie. Zvolen: TU, 1996. s. 111-116. 

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamické zmeny koncentrácie biogénnych prvkov v porastoch vybraných drevín. In Výsledky botanických záhrad a arborét pri záchrane domácej flóry a II. dednrologické dni: zborník referátov zo seminára.  Zvolen: Vydavateľstvo TU, 1995. s. 167-173.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamické zmeny koncentrácie biogénnych prvkov v porastoch gaštana (Castanae sativa Mill.). In Pestovanie a ochrana gaštana jedlého na Slovensku: zborník z 1. Seminára. Nitra: ÚEL SAV, 1995. s. 79-85.

KONÔPKOVÁ, J.: Význam alelopatie v sadovníckej tvorbe. In Stromy v uliciach miest : zborník z I. stretnutia sadovníkov Slovenska. Nitra: VŠP, Katedra záhradníctva a agrometeorológie, 1994. s. 39-43.

KONÔPKOVÁ, J.: Dynamika biogénnych prvkov vo vybraných porastoch drevín. In  Dendrologické dni: zborník z konferencie. Nitra: VŠP, 1994. s. 174-178.

KONÔPKOVÁ, J.: Metodologické problémy štúdia alelopatie ekosystémov drevín. In Metodológia v produkčnej ekológii: zborník zo seminára. Vieska nad Žitavou:  Arborétum Mlyňany  - Ústav dendrobiológie SAV, 1992. s. 157-162.

KONÔPKOVÁ, J.: Problémy štúdia alelopatie  ekosystémov rastlín. In International Symposium at the 100 th Anniversary  of the Arborétum Mlyňany Foundation 1892 – 1992. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1992. s. 367-373.

KONÔPKOVÁ, J.: Problémy štúdia ekologicky aktívnych látok v lesných ekosystémoch. In Ekologický a ekofyziologický výskum v lesných ekosystémoch: zborník prednášok z celoštátnej vedeckej konferencie. Zvolen: LVÚ, 1992. s. 66-71. 

 

Scientific conference abstracts:

BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J.: Významní živočíšni škodcovia vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 215. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 26-27. ISBN 978-80-971113-0-4

KONÔPKOVÁ, J. - BIBEŇ, T.: Propagation of selected species of genus Pieris D. Don. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 51-52. ISBN 978-80-971113-0-4

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Drevité pivonky a možnosti ich rozmnožovania. [Tree peonies and the possibilities of their cultivation.] In: Dreviny vo verejnej zeleni : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 17.-18. máj 2011, Nitra. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2011, s. 190-191. ISBN 978-80-89408-12-2.

KONÔPKOVÁ, J.: Mikropropagácia okrasných drevín v Arboréte Mlyňany SAV. In Progres v biológii 2009 : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2005, s.72. ISBN 80-8050-864-X. Progres v biológii 2009 : Zborník z konferencie 5. Biologické dni. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-595-4

KNETIGOVÁ, Z. - LANÁKOVÁ, M. - HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Arboretum Mlynany SAS - Its role in education and awareness. Zuzana Knetigová, Mária Lanáková, Peter Hoťka, Jana Konôpková. In 3rd Global Botanic Gardens Congress. Building a sustainable future: the role of botanic gardens. - Wuhan: Congress Proceedings Online, 2007, www.bgci.org/3gbgc/htdocs/en/Poster/HotkaEd_ed.doc

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Phenological pecularities of Chosen spindle - tree taxa in Arboretum Mlynany SAS. In The III International Young scientists conference: Biodiversity.Ecology.Adaptation. Evolution, dedicated to 100 aniversary from birth of famous ukrainnian lichenologist Maria Makarevych: proceedings. Odesa: Pechatniy dom, 2007. p.24. ISBN 978-966-389-099-9.

KONÔPKOVÁ, J. – KAMENICKÁ, A. – LANÁKOVÁ, M. – MÁCSAYOVÁ, M.: Conservation of Plant species by tissue culture. In Biodiversity conservation and ecological education – the challenges in the united Europe: abstracts of Czech – Polish – Slovak scientific conference of Botanical Gardens. Cieszyn, Poland: Silesian University, 2004. p.41.

TOKÁR, F.  - KONÔPKOVÁ, J.: Growth, production and mineral nutrition in mixed stands of European chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovak Republic. In Multidisciplinary chestnut Research: Abstracts of MC Meeting and Workshop COST ACTION G4. Vila Real, Portugal: UTAD, 2000. p. 52-53.

 

Journal papers:

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.:  Arborétum Mlyňany SAV je viac ako len park. In : Epicure, No. 16 (2010), s. 88-97, ISSN 1336-9539