Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 2,4 °C
Vietor: Z 2,1 m/s

Aktualizované: 02.02.2023 19:07

História počasia

Web kamera

webkamera


Scientific journal papers:

HOŤKA, P. - BARTA, M. - BIBEŇ, T.: Study of the richest gene pool of trees and shrubs in Slovakia, in the Mlyňany Arboretum SAS. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 181-187. ISSN 1336-5266

BARTA, M. - HOŤKA, P.: Variability in the growing season of selected European and East-Asian woody species in relation to air temperature changes. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 1, p. 1-10. ISSN 1336-5266

Full text

HOŤKA, P.: Taxonomic composition of the genus Philadelphus sp. in the Mlyňany Arboretum SAS and its presentation In : Thaiszia, Vol. 21 (2011), p. 131-139

HOŤKA, P.: Invázne dreviny v podmienkach južného Slovenska. [The invasive woody plants in the conditions of the southern Slovakia] In : Thaiszia, Vol. 15, Suppl.1 (2005), p. 215-219

 

Ph.D. thesis:

HOŤKA, P.: Zhodnotenie introducentov východoázijskej dendroflóry z hľadiska adaptability v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV. (Dizertačná práca), Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 185 s.

 

Chapters in books:

HOŤKA, P.: Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2011. 34 s.

HOŤKA, P.- BIBEŇ, T. - BARTA, M.: Sprievodca po zbierkach Arboréta Mlyňany SAV. Peter Hoťka, Tomáš Bibeň, Marek Barta. Vyd. 1. Bratislava : VEDA, 2010. 73 s. ISBN 978-80-224-1129-5

 

Scientific conference papers:

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Identifikácia taxónov rodu Forsythia Vahl v Arboréte Mlyňany SAV. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 123-129. ISBN 978-80-89408-16-0 

Full text

HRUBÍK, P. - HOŤKA, P. - KUBA, J. - FOGADOVÁ, K.: Dlhodobá charakteristika klimatických podmienok v Arboréte Mlyňany SAV. Pavel Hrubík, Peter Hoťka, Juraj Kuba, Katarína Fogadová. In Dreviny vo verejnej zeleni : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 17.-18. máj 2011, Nitra. Zost. Katarína Adamčíková, Marek Kobza. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2011, s. 68-78. ISBN 978-80-89408-12-2

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Minulosť, súčasnosť a perspektívy introdukcie vždyzelených a poloopadavých listnatých drevín do podmienok Arboréta Mlyňany SAV. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2009 : zborník referátov z vedeckej konferencie.Vždyzelené dreviny v strednej Európe - ich introdukcia a využitie. Zost. Marek Barta, Jana Konôpková. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2009, s.16-21. ISBN 978-80-970254-4-1

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Vždyzelené rododendrony a možnosti ich rozmnožovania. In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Zost. Slávka Bernadovičová, Gabriela Juhásová. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2009, s.166-172

HOŤKA, P. – FOGADOVÁ, K.: Výsledky a zhodnotenie expedície do Číny realizovanej pracovníkmi Arboréta Mlyňany SAV v roku 1960. [Outcomes and Assessment of the Expedition to China realized by Arboretum Mlynany SAS  in 1960] In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV“, 15.-16.10.2008. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV. s. 44-56. ISBN 978-80-970028-9-3

HOŤKA, P. – HRUBÍK, P.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Acer sp. v Arboréte Mlyňany SAV. [Inter-seasonal dissimilarities in the phenology of the introduced Acer taxa in the Arboretum Mlynany SAS] In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV“, 15.-16.10.2008. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV. s. 57-66. ISBN 978-80-970028-9-3

HOŤKA, P.: Introdukcia cudzokrajných drevín do Arboréta Mlyňany SAV a súčasný stav zbierok [Exotic woody plants introduction to Arboretum Mlynany SAS and the recent state of plant collections]. In : Mezinárodní konference botanických zahrad u příležitosti 50. výročí založení Arboreta Nový Dvůr 1958 – 2008

HOŤKA, P. - TOMAŠKO, I. - KUBA, J. - HRUBÍK, P.. Dendroflóra Arboréta Mlyňany SAV (1992-2002), prehľad a stručná analýza výsledkov introdukcie drevín. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11.-12. 9.2007. Zborník z vedeckej konferencie. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s. 118-127. ISBN 978-80-969760-1-0

HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J. - BARTA, M.: Medzinárodné fenologické pozorovania v Arboréte Mlyňany SAV a ich význam pre sledovanie vývoja klímy. In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11. 12.9.2007. Zborník referátov z vedeckej konferencie. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007, s. 38-46. ISBN 978-80-969760-1-0

HRUBÍK, P. - HOŤKA, P.: Charakteristika klimatických podmienok Arboréta Mlyňany SAV za obdobie 1971-2006 (2007). In Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11.-12.9.2007. Zborník referátov z vedeckej konferencie. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007. ISBN 978-80-969760-1-0

JAKÁBOVÁ, A. HOŤKA, P. – KONÔPKOVÁ, J.: Medziročné odlišnosti vo fenológii introdukovaných druhov Magnolia sp. v Arboréte Mlyňany SAV [elektronický zdroj]. [Inter-seasonal dissimilarities in the phenology of the introduced Magnolia species in the Arboretum Mlynany SAS.] In : Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho otepľovania. Arborétum Mlyňany SAV 11.-12.2007. Zborník z vedeckej konferencie. – Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2007. p. 47-59. ISBN 978-80-969760-1-0

HOŤKA, P. – KONÔPKOVÁ, J.: Phenological pecularities of chosen spindle tree taxa in Arboretum Mlynany SAS. In : Proceedings of the III. International Young scientist conference: Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Dedicated to 100-th birth anniversary of the famous ukrainnian lichenologist Maria Makarevych. Odessa, 15-18. May 2007. – Odessa : Pechatniydom, 2007. p. 24. ISBN 978-966-389-099-9

HOŤKA, P. – LANÁKOVÁ, M. – KNETIGOVÁ, Z.: General knowledge of the woody plant introduction in the Arboretum Mlynany SAS. In: 3rd Global Botanic Gardens Congress – Wuhan. Congress Proceedings Online, Papers by Author. Wuhan, China  April 16-20 2007 (http://www.bgci.orghttp://www.arboretum.sav.skhttp://www.arboretum.sav.sk/files/Wuhan/PapersConserving/Hotka.pdf)

HOŤKA, P.: Contribution to Adaptability Evaluation of Euonymus alatus /Thunb./ Sieb. and Euonymus hamiltonianus var. hians /Koehne/ Blakel. in the Conditions of Arboretum Mlyňany SAS. In : Fourth European Botanic Garden Congress. Congress Proceedings. Poster section, Prague : Pruhonice, 2006. p. 61.

HRUBÍK, P. - †TOMAŠKO, I. - HOŤKA, P. - KUBA, J.:Klimatické podmienky Arboréta Mlyňany SAV vo vzťahu k introdukovaným drevinám. [Climatic conditions of Arboretum Mlynany SAS in relation to introduced woody plants] In : Sídlo - Park - Krajina IV. 22.11.2006 [CD-ROM]. SPU : Nitra, 2006. s. 139-152. ISBN 80-8069-810-4

HOŤKA, P.: Hodnotenie kostrových a doplnkových drevín Arboréta Mlyňany podľa fenologických pozorovaní. [The skeletal and complementary woody plants of the Arboretum Mlynany SAS] In : Autochtónna dendroflóra a jej uplatnenie v krajine. Zvolen : Borová Hora, 2005. p. 96-101. ISBN 80-228-1476-8

ORAVCOVÁ, E. - BARUSZOVÁ, M. - HOŤKA, P.: Multimédiá vo výučbe predmetov Listnaté dreviny v sadovníckej tvorbe a Ihličnaté dreviny v sadovníckej tvorbe. [Multimedia in education of the subjects Coniferous woody plants in gardening and broad-leaved woody in gardening] In : Science of the Youth 2005. 3rd International Scientific Conference. Nitra : SPU, 2005. p. 248-252. (ISBN 80-8069-584-9)

HOŤKA, P.: Novointroducenty čínskej dendroflóry v Arboréte Mlyňany introdukované v rokoch 1960-1965. [Taxa of the chinese dendroflora in the Arboretum Mlynany introduced during the years 1960-1965] In : Sídlo-Park-Krajina III. Krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine. Nitra : SPU, 2004. p. 139-143.

HOŤKA, P.: Invázne dreviny vo vidieckom prostredí južného Slovenska. In VI. Medzinárodná konferencia Anthropization an Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. 28 september-1 október 2004, UPJŠ Košice, Danišovce.

HOŤKA, P.: Botanické druhy ruží v Arboréte Mlyňany. [Wild roses in the Arboretum Mlynany] In : Krása ruží a tvarov. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2003. p. 57-60. (ISBN 80-968993-0-9)

 

Scientific conference abstracts:

BARTA, M. - HOŤKA, P.: Variability in the beginning and the length of growing season of selected European and East-Asian soody species at Mlyňany Arboretum SAS in relation to air temperature changes. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 14-15. ISBN 978-80-971113-0-4

BENCOVÁ, M. - HOŤKA, P.: Spring phenology of the selected taxa of the birch family (Betulaceae Gray) in the Mlyňany Arboretum SAS. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 16. ISBN 978-80-971113-0-4

HOŤKA, P. - BARTA, M. - BIBEŇ, T.: Living collections of trees and shrubs of the Mlyňany Arboretum SAS in 2012. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 41. ISBN 978-80-971113-0-4

NAŠČÁKOVÁ, V. - HOŤKA, P.: Spring phenology of the selected species of maple (Acer L.) in the Mlyňany Arboretum SAS. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 65. ISBN 978-80-971113-0-4

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Drevité pivonky a možnosti ich rozmnožovania. In Dreviny vo verejnej zeleni : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 17.-18. máj 2011, Nitra. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2011, s. 190-191. ISBN 978-80-89408-12-2

HRUBÍK, P. - KUBA, J. - HOŤKA, P. - FOGADOVÁ, K.: Tabuľkový prehľad hlavných klimatických charakteristík v Arboréte Mlyňany SAV (Grafická dokumentácia). Pavel Hrubík, Juraj Kuba, Peter Hoťka, Katarína Fogadová. In Dreviny vo verejnej zeleni : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 17.-18. máj 2011, Nitra. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2011, s. 187. ISBN 978-80-89408-12-2

HOŤKA, P. - LANÁKOVÁ, M. - KNETIGOVÁ, Z.: General knowledge of woody plant introduction in the Arboretum Mlynany SAS. In 3rd Global Botanic Gardens Congress.Building a sustainable future: the role of botanic gardens. - Wuhan : www.bgci.org/3gbgc/htdocs/en/Poster/2HotkaHort.doc, 2007

KNETIGOVÁ, Z. - LANÁKOVÁ, M. - HOŤKA, P. - KONÔPKOVÁ, J.: Arboretum Mlynany SAS - Its role in education and awareness. In 3rd Global Botanic Gardens Congress. Building a sustainable future: the role of botanic gardens. - Wuhan : Congress Proceedings Online, 2007, www.bgci.org/3gbgc/htdocs/en/Poster/HotkaEd_ed.doc

LANÁKOVÁ, M. - HOŤKA, P. - KNETIGOVÁ, Z.: The collection of Magnolia species in Arboretum Mlynany SAS - Introduction and conservation. In 3rd Global Botanic Gardens Congress. Building a sustainable future: the role of botanic gardens. - Wuhan : www.bgci.org/3gbgc/htdocs/en/Poster/Hotka2_ed.doc, 2007

HOŤKA, P.: Výsledky introdukcie vybraných druhov čínskej dendroflóry v Arboréte Mlyňany. [The results of chosen chinese woody plant introduction in Arboretum Mlynany SAS] In : Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Zborník abstraktov. Praha : FAPPZ ČZU, UBZ ČR, 2005. p. 113-114.

 

Journal papers:

HOŤKA, P.: O klasickej čínskej liečbe bylinami. In Liečivé rastliny, 2010, č. 4, s. 146-147

KONÔPKOVÁ, J. - HOŤKA, P.: Arborétum Mlyňany SAV je viac ako len park. In Epicure, No 16 (2010), p. 88-97. ISSN 1336-9539

KNETIGOVÁ, Z. - HOŤKA, P.: Ako prežijú cudzokrajné teplomilné rastliny. In Pravda, 7.8.2007, xVII, záhrada, 2007. ISSN 1335-4051