Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

zamračené 17,9 °C
Vietor: S 0,2 m/s

Aktualizované: 05.08.2021 08:55

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Scientific journal papers:

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 163-169, ISSN 1336-5266

Full text

FERUS, P. - PACHL, Š. - ĎURIŠOVÁ, Ľ. - BARTOŠOVÁ-KRAJČOVIČOVÁ, D. - ROVNÁ, K. Is there any relation between quantitative traits interesting for ornamental breeding and genome size in dog roses (Rosa sect. Caninae)? In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 1, p. 11-21. ISSN 1336-5266

Full text

FERUS, P. – FERUSOVÁ, S. – KÓŇA, J.: Water dynamics and productivity in dehydrated watermelon plants as modified by red polyethylene mulch. In: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2011, vol. 35, no. 4, p. 391-402.

MURÁŇOVÁ, K. – ĎURIŠOVÁ, Ľ. – FERUS, P. – BEŽO, M. – BARANEC, T.: Morfologická a cytometrická charakterizácia genotypov Prunus x fruticans z okrajových zón agrobiocenóz. In: Acta fytotechnica et zootechnica, 2011, vol. 14, no. 2, s. 32-36.

FERUS, P. – FERUSOVÁ, S. – KÓŇA, J.: Chráni mulč rastliny pred suchom? Prípadová štúdia na rastlinách dyne červenej. In: Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2010, vol. 13, no. 2, p. 17-23.

FEURS, P.: Radiation use efficiency in spring barley under drought: A crosstalk between survival strategy and canopy structure. In: Journal of Central European Agriculture, 2010, vol. 11, no. 1, p. 79-88.

FERUS, P. – FERUSOVÁ, S. – KÓŇA, J.: Water saving ability of artificial cover mulches is most important for watermelon shoot growth under drought. In: Agricultural Sciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 11-19.

FERUS, P. – FERUSOVÁ, S. – KÓŇA, J.: Water saving ability of artificial cover mulches is only partly responsible for  watermelon shoot growth under drought. In: Contemporary Agriculture „Savremena Poljoprivreda“, 2009, vol. 58 , no. 3-4, p. 115-123.

FERUS, P. – BRESTIČ, M. – OLŠOVSKÁ, K. - KUBOVÁ, A.: Photosystem II thermostability of apple tree leaves: Effect of rootstock, crown shape and leaf topology. In: Scientific Works “Sodininkystė ir daržininkystė“, 2008, vol. 27, no. 2, p. 215-234.

FERUS, P. – REPKOVÁ, J. – ŽIVČÁK, M. – OLŠOVSKÁ, K. – BRESTIČ, M.: Photosystem II stability in relation to osmotic and antioxidative response in wheat plants subjected to environmental stress. In: Eco- physiological aspects of plant responses to stress factors. Acta physiologiae plantarum, 2007, vol. 29, suppl. 1,  p. 53, ISBN 978-83-86878-21-5.

FERUS, P. – BRESTIČ, M. – OLŠOVSKÁ, K. – HUDEC, J.: Je akumulácia osmoticky aktívneho prolínu v dehydratovaných listoch jarného jačmeňa regulovaná voľným putrescínom? In: Acta fytotechnica et zootechnica, 2006, roč. 9, s. 21-24.

FERUS, P. – BRESTIČ, M. – OLŠOVSKÁ, K.: Detection of changes in plant photosynthetic performance as a function of changes in environment and leaf position. In: Advances of Agricultural Sciences Problem Issues, Polish Academy of Science, Division of Agricultural, Forestry and Veterinary Sciences, 509, 2006, p. 261 – 268.

FERUS, P. – BRESTIČ, M.: Detection of changes in plant photosynthetic performance as a function of different environment and leaf possition. In: Eco-physiological aspects of plant responces to stress factors. Supplement to Acta Physiologiae Plantarum. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2005, p. 42.

FERUS, P. – ARKOSIOVÁ, M.: Variability of chlorophyll content under fluctuating environment. In: Acta fytotechnica et zootechnica, 2001, Special number vol. 4, p. 123-125.

 

Ph.D. thesis:

 

Chapters in books:

FERUS, P.: Reaktívne formy kyslíka v tolerancii rastlín na sucho. In: Bláha L., Hnilička F. (eds.) Aktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědelského výzkumu, Praha: VÚRV, 2011, s. 55 – 80, ISBN 978-80-7427-069-7.

FERUS, P.: Termoprezervácia rastlinnej produkcie. In: Bláha L., Hnilička F., Martinková J. (eds.) Současné možnosti fyziologie a zemědelského výskumu přispět k produkci rostlin (Vybrané kapitoly). Praha: VÚRV, 2010, s. 174-194. ISBN 978-80-7427-023-9.

 

Scientific conference papers:

KONÔPKOVÁ, J. – FERUS, P.: Účinky kultivačných médií na produkčné charakteristiky drieňa  japonského (Cornus Kousa/Buerg./Hance). In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011 : Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín. Zost. Marek Barta, Jana Konôpková. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2011, s. 100-105  ISBN 978-80-970849-8-1.

ELIÁŠ, P., JUN. – FERUS, P. – SIRBU, C. – OPREA, A. – SAMUIL, C. – ĎURIŠOVÁ, Ľ.: Invázne dreviny v Rumunsku a na Slovensku: porovnanie desiatich  najdôležitejších druhov. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011 : Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín. Zost. Marek Barta, Jana Konôpková. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2011, s. 100-105  ISBN 978-80-970849-8-1.

FERUS, P.: Čeľaď Cucurbitaceae - model pre štúdium suchovzdornosti rastlín. In Praktická botanika pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ: Recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Edit. Anna Gogoláková, Peter Štrba. Vyd. 1. - Nitra: FPV UKF Nitra, 2011, s. 37-42 ISBN 978-80-8094-990-7.

FERUS, P. – BRESTIČ, M. – OLŠOVSKÁ, K.: Súvisia zmeny koncentrácie polyamínov v listoch jačmeňa s osmotickým prispôsobením? In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha: ČZU a VÚRV, 2006, p. 112 – 115.

FERUS, P. – BRESTIČ, M.: An organo-mineral fertilizer Avit – 35 – a means of drought tolerance of spring barley? In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha: VÚRV a ČZU, 2005, p. 90 – 94.

FERUS, P. – OLŠOVSKÁ, K. – BRESTIČ, M.: Asimilačný aparát ako prostriedok štúdia suchovzdornosti genotypov. In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Piešťany: VÚRV, 2002, s. 86-87.

 

Scientific conference abstracts:

FERUS, P. - PACHL, Š. - ĎURIŠOVÁ, Ľ. - BARTOŠOVÁ-KRAJČOVIČOVÁ, D. - ROVNÁ, K.: Wild roses from Malé Karpaty region and Zobor hills: Relationship between quantitative traits interesting for ornamental breeding and plant genome size. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 28-29. ISBN 978-80-971113-0-4

FERUS, P. - BARTA, M. - KONÔPKOVÁ, J. - TURČEKOVÁ, S. - MAŇKA, P. - BIBEŇ, T.: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. In Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : Recent results from woody plants research and application. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2012, p. 26-27. ISBN 978-80-971113-0-4

FERUS, P. – ŽIVČÁK, M. – REPKOVÁ, J. – OLŠOVSKÁ, K. – BRESTIČ, M.: A new method for rapid stress tolerance evaluation of crop genotypes. In: Plant genetic resources and their exploitation in the plant breeding for food and agriculture. Book of abstracts. Piešťany 23.- 26.5.2007,  2007, s. 166,  ISBN 978-80-88872-63-4.

OLŠOVSKÁ, K. – BRESTIČ, M. – ŽIVČÁK, M. – FERUS, P.: Drought network in Slovakia: interdisciplinary approach to study crop drought tolerance. In: Interdrought II. Roma: University of Rome, 2005, p. 5.68.

 

Journal papers:

FERUS, P.: Ozón hrozbou rastlinnej produkcie? In: Naše pole, 2010, roč. 2, s. 34-35.